Calculator RCA
Calculator RCA

 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest formular este intocmit in baza legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre BAR Safety- Broker SRL, persoana juridica, cu sediul social in Hincesti, str. Industriala, Nr. 1, e-mail: office@safetybroker.md, tel: 078651111, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat, avand cod unic de inregistrare: 1013605002213, nr. Licenta 000747, denumita in cele ce urmeaza ”Societate”.

BAR” Safety- Broker” SRL va prelucra date personale constand in, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, seria si numarul cartii de identitate, pasaportului si/sau permisului de conducere, semnatura, adresa de contact, telefon, email, functia/ocupatia, starea civila, cetatenia, contul bancar (pentru incasarea despagubirii/restituiri de prima), imaginea, date privind bunul asigurabil, informatiile din documente de proprietate si alte documente puse la dispozitia partilor, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.

Scopurile prelucrarii Datelor sunt generate de activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si constau in urmatoarele: (i) “Scop ofertare/emitere contract asigurări” – prelucrarea de către Societate a Datelor cu caracter personal se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte de asigurare de la societățile de asigurare partenere, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. În cazul anumitor produse de asigurare (RCA de exemplu) se pot efectua profilări automate în vederea evaluării riscului conform reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiară astfel încât oferta de asigurare va putea fi emisa in baza unor decizii automate de cotare.

Acest scop nu include si polițele de asigurare care necesita prelucrarea de informații despre starea Dvs. de sănătate sau informații despre minori sau alte persoane aflate sub responsabilitatea Dvs. (ii) “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta – Societatea va prelucra Datele cu Caracter personal în scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurări, în administrarea polițelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. (iii) “Scop Comunicari Comerciale” – prelucrarea de catre Societate a Datelor constand in numele, prenumele, adresa de contact, telefonul si e-mailul se va face pentru transmiterea de comunicari comerciale cu privire la ofertele, promotiile, produsele si serviciile oferite de compania noastra.

Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz: – Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obține o oferta de asigurare prin intermediul Societății sau/si emiterea poliței de asigurare respective de către Societate, – Îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății, – Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății in contextul desfășurării obiectului de activitate – Consimțământul persoanei vizate, unde este cazul Datele cu caracter personal pot fi transferate, in funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, furnizori implicați in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societăți de asigurare-reasigurare din Republica Moldova precum alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii in cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura). Va informam ca transformarea ofertei de asigurare acceptate de Dvs. in polita/contract de asigurare va fi conditionata de acceptarea de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului apartinand Asiguratorului ales.
Datele vor fi stocate/arhivate de catre Societate dupa cum urmeaza: – Pentru ”Scop Ofertare asigurări generale”, pe o perioada de 90 de zile de la data emiterii ofertei sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră in cazul datelor cu caracter personal care privesc sănătatea persoanei vizate. – Pentru “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de dauna. Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate.
Important: In cazul in care, in vederea încheierii unui contract de asigurare prin BAR” Safety- Broker” SRL, ne transmiteți si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa obțineți acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.safetybroker.md, sectiunea “contacte”, (iii) la adresa de e-mail: info@safetybroker.md sau (iv) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.
 prin semnarea prezentei declar pe propria răspundere că am luat la cunostinta de continutul Notei de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si cunosc datele de contact pentru exercitarea drepturilor mele.

Sunt deacord.    
Pretul asigurarii:
0
LEI
0
LEI
0
LEI
0
LEI
0
LEI
0
LEI
0
LEI
0
LEI
0
LEI

PREVEDERI GENERALE FISCALE

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA .

Orice indemnizaţie de asigurare aferentă contractului de asigurare şi clauzelor adiţionale nu este supusă impozitului pe venit. Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea acestuia).

Detalii RCA
Riscuri Acoperite
Alte Clauze
Excluderi
CE FAC ÎN CAZ DE DAUNĂ?

Poliţa de asigurare pentru Răspundere Civilă Auto (RCA) se încheie în conformitate cu prevederile LEGII cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule* nr. 414-XVI din 22.12.2006, pe o perioadă de la 1 la 12 luni, în limitele teritoriului Republicii Moldova.

LIMITELE DE DESPĂGUBIRE CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE SUNT:

a) de 1000000 de lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;

b) de 1000000 de lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5000000 de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

În cazul în care în acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele de despăgubire specificate în contractul RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.

RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI RCA ÎNCEPE:

a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;

b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări;

c) din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

Încetarea contractului RCA

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încetează:

a) în cazul radierii autovehiculului din registrul de stat;

b) în cazul lichidării asiguratului persoană juridică sau al decesului asiguratului persoană fizică;

c) în cazul emiterii unei hotărîri judecătoreşti

CAZURILE ASIGURATE DE POLIŢA RCA

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;

b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;

c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;

e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

BONUS MALUS

Sistemul Bonus-Malus

Conform Normei ASF 20/2017 publicata in Monitorul Oficial cu nr. 624 din 01 August 2017 a fost adăugat un nou sistem bonus-malus.
Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare. Punctele “malus” se referă la penalităţile acordate celor care au provocat accidente , iar “bonus” sunt punctele primite pentru buna comportare (ani fără daune).
Fiecărei clase în parte îi corespunde un procent anume de reducere sau de majorare a tarifului de primă la asigurarea RCA conform tabelului de mai jos:

MALUS M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 BONUS

COEFICIENT 180% 170% 165% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% COEFICIENT

PAGUBELE CARE NU SE REPARĂ DE ASIGURĂTOR

(1) Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;

b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;

c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;

d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;

e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;

f) pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;

g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;

h) pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;

i) pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;

j) prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor;

k) sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;

l) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.

(2) Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto conform alin.(1), persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.

Scopul poliţelor de Răspundere Civilă Auto este de a acoperi pagubele produse unei terţe persoane în urma unui eveniment auto. În această situaţie se vor lua toate măsurile spre a limita apariţia de noi prejudicii.

Dacă accidentul s-a soldat cu lezarea integritătii corporale a uneia sau a mai multor persoane sau dacă unul dintre vehicule transporta substanţe periculoase sunteţi obligat să apelaţi numărul unic de urgenţă 112. În această situaţie, este interzisă deplasarea de la locul accidentului sau modificarea urmelor accidentului până la apariţia echipajului de poliţie. Acesta va stabili vinovăţia parţilor, va completa procesul verbal de constatare al evenimentului.  In 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înştiinţeze asigurătorul care a emis poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Documentele necesare în momentul prezentării la biroul de daune al Companiei de asigurari al persoanei vinovate de incidentul auto:

  • Buletinul de identitate;
  • procura notarială de la propietarul autoturismului;
  • copia poliţei RCA emisă de compania respectivă de asigurare;
  • procesul verbal eliberat de Poliţie;
  • certificatul de înmatriculare al maşinii;
  • permisul de conducere;